วัดเนินทอง

ประวัติ วัดเนินทอง

วัดเนินทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เดิมนั้นเป็นเพียง “ สำนักสงฆ์” ซึ่งสถานที่ตั้งสำนักสงฆ์อยู่ทางทิศตะวันตกของสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีชาวบ้านเนินทองท่านหนึ่งได้มีศรัทธาออกบวชมี นามว่า "พระประคองจนทสโร" ได้จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ ต่อมา พระประคอง จนทสโร ได้ปรึกษาหารือพระสงฆ์และชาวบ้านเนินทองว่าที่ตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้มีเนื้อที่คับแคบและได้ทำการขยายขอบเขตของสำนักสงฆ์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมธรรมประยุต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง  วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเนินทอง

พระครูนิยมธรรมประยุต

วัตถุมงคล วัดเนินทอง

มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่วัด คือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ที่อยู่ วัดเนินทอง

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: