วัดศรีประชาสรรค์

ประวัติ วัดศรีประชาสรรค์

วัดศรีประชาสรรค์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เดิมมีนามว่า วัดหนองเบน ตามชื่อบ้านต่อมาพระราชพรหมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดศรีประชาสรรค์ ผู้สร้างวัดคือนายสง่า นางลำภู เมทอง ได้จัดซื้อที่ดินและสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๕ ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๑ กันยายนพ. ศ. ๒๔๙๕ ที่วัดนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา และสถานีอนามัยของทางราชการตั้งอยู่ด้วย ซึ่งทางวัดได้ให้การอุดหนุนมาโดยตลอด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประชุม อาภาธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๗๖๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๔. ๔ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๖๒, ๑๐๗๖๓ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำเหมืองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะและเหมือง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองและถนนพหลโยธิน

เจ้าอาวาส วัดศรีประชาสรรค์

พระอธิการประชุม อาภาธโร

วัตถุมงคล วัดศรีประชาสรรค์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดศรีประชาสรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: