วัดวังกระชอน

ประวัติ วัดวังกระชอน

วัดวังกระชอน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ลำคลองโดยรอบผู้ริเริ่มทำการสร้างวัด คือ นายนิ้ว สุริยัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสวัสดิ์ ฐานิสสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๗๙  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่สาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังกระชอน

พระอธิการสวัสดิ์ ฐานิสสโร

วัตถุมงคล วัดวังกระชอน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ             พ.ศ. ๒๕๔๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดวังกระชอน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: