วัดสามัคยาราม

ประวัติ วัดสามัคยาราม

  วัดสามัคยาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เดิมตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลท่าตะโก ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ย้ายมาตั้งที่บ้านท่าตะโก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรรมสิริ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๙   มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๒๑ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๓๑  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารไม้ ทรงไทย   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาแดง 
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสามัคยาราม

พระครูนิภาธรรมสิริ

วัตถุมงคล วัดสามัคยาราม

 มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗ ศอก สูง ๑๐ ศอก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจําลอง 

ที่อยู่ วัดสามัคยาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: