วัดมรรครังสฤษฏ์

ประวัติ วัดมรรครังสฤษฏ์

วัดมรรครั้งสฤษดิ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗ เดิมเรียกว่า“ วัดตะคร้อ” เพราะมีต้นตระกร้อใหญ่อยู่เป็นสัญลักษณ์ การสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๖๖ และมีผู้ร่วมดำเนินการคือ นายเพิ่มจันทร์ นายสอางค์ นายแบน แตงนารา นายบัวแตงนารา และนายคร้าม ยิ้มกลั่น มีโรงเรียนประถมศึกษาของราชการตั้งอยู่ในวัด และเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีมาตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม               เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒  การบริหารและการปกครอง       มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมโกศล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๔ งาน ๙๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๐๗๔ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๕๗ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๖๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดถนนรังสิโยทัย

เจ้าอาวาส วัดมรรครังสฤษฏ์

พระครูนิทัศน์ธรรมโกศล

วัตถุมงคล วัดมรรครังสฤษฏ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดมรรครังสฤษฏ์

A: เลขที่ ๑ บ้านหาดเสลา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: