วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

ประวัติ วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

วัดทุ่งสาคร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ วัดทุ่งสาคร เดิมชื่อว่า วัดตะแบกงาม เพราะเป็นป่าต้นตะแบกชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าวัดตะแบกงาม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดทุ่งสาคร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุด สุทฺธจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗ / ๒๕๔๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

พระอธิการสุด สุทฺธจิตฺโต

ที่อยู่ วัดทุ่งสาคร ( ตะแบกงาม )

A: ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: