วัดหัวพลวง

ประวัติ วัดหัวพลวง

วัดหัวพลวง ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นได้สร้างกุฏิ ๓ หลัง โดยมี ปู่บัว ย่าหยวก ชัยมาส และปูปัง ย่าจันทร์ แสนงาม ยกที่ดินให้สร้างวัด เนื้อที่ ๒๕ ไร่ในปีพ. ศ. ๒๕๕๕ เกิดน้ำท่วมพ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ย้ายวัดมาอยู่ทางทิศใต้และเป็นที่นายพรม สุดใจ นายสี สุนทรสี ยกที่ดินให้อีกจำนวน ๒๕ ไร่ รวมเป็น ๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการผล โอภาโส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหัวพลวง

พระอธิการผล โอภาโส

วัตถุมงคล วัดหัวพลวง

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๒ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดหัวพลวง

A: เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: