วัดวิมลประชาราษฎร์

ประวัติ วัดวิมลประชาราษฎร์

วัดวิมลประชาราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ชาวบ้านเรียกว่า                     วัดหนองขี่วัว ตามชื่อบ้าน โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นายวาล นายน้อย คลายสุข                 นายแต๋ว นางปลอม จันอยู่ นายเจริญ นางเสงี่ยม นายหนุน นางเหรียญ แสงรัศมี นายเทียบ นางกอบ  เพ็ญเสวี การสร้างวัดได้เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๙ รูป สามเณร ๑ รูป               มีโรงเรียนประถมศึกษาและสถานีอนามัยของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมมานประชาพิมล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๓ งาน                      ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๘ มีที่ธรณีสงฆ์ น.ส. ๓. เลขที่ ๕๑๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง วิหารกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดวิมลประชาราษฎร์

พระครูนิมมานประชาพิมล

วัตถุมงคล วัดวิมลประชาราษฎร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๒๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๒.๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒

ที่อยู่ วัดวิมลประชาราษฎร์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ บ้านหนองขี้วัว หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: