วัดราษฎร์บํารุงธรรม

ประวัติ วัดราษฎร์บํารุงธรรม

วัดราษฎร์บํารุงธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้บริจาคที่ดิน ให้สร้างวัด คือ    นายมี มีมุข จํานวน ๑๑ ไร่ โดยมีญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาทําบุญทุกวันพระ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๙๐๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร    ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนน ร.พ.ช.
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดถนน ร.พ.ช.
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนบ้านลาด

วัตถุมงคล วัดราษฎร์บํารุงธรรม

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว พระประธาน ประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ - พระสีวลี ๒ องค์  - พระพุทธรูป รวม ๔๐ องค์  - รูปหล่อหลวงปู่เทศ ๑ องค์ (เท่าองค์จริง)   - รูปหล่อหลวงปู่เดิม ๑ องค์ (เท่าองค์จริง)

ที่อยู่ วัดราษฎร์บํารุงธรรม

A: บ้านลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: