วัดบ้านแก่ง

ประวัติ วัดบ้านแก่ง

วัดบ้านแก่ง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๒๐๕ เดิมมีนามว่า “วัดคงคาราม” เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง หรือชาวบ้านเรียกว่า “แควกำแพง” สร้างอุโบสถเป็นแบบพม่าที่เรียกว่า “โบสถ์มหาอุตร” เพราะมีประตูเข้าออกทางด้านเดียว บริเวณหน้าวัดถูกน้ำกัดเซาะตลอดปี ต่อมาทางราชการได้สร้างเขื่อนภูมิพลขึ้น ทำให้น้ำบริเวณหน้าวัดน้อยและแห้งลง ทำให้เกิดแก่งขึ้นในบริเวณหน้าวัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านแก่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านแก่ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๒๑๙ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๑๙ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๔๗๐ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๕๔๗ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุพจน์วรธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๙๖  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๙๘ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๕๙๗ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๕๕๖ เล่มที่ ๔๓ หน้าที่ ๙๖ อุโบสถ กว้าง ๑๓.๔๐ เมตรยาว ๑๙.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๙.๔๐ เมตรยาว ๔๐.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ หลัง วิหาร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๒๒๐ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๘ หลัง สร้างเมื่อ ๒๔๗๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือหอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดถนนรังสิโยทัย

เจ้าอาวาส วัดบ้านแก่ง

พระอธิการสุพจน์วรธมฺโม

วัตถุมงคล วัดบ้านแก่ง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒๒ นิ้วสูง ๑๗๗ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ.๒๒๑๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้วสูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๑๑

ที่อยู่ วัดบ้านแก่ง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านแก่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: