อำเภอท่าตะโก

วัดทั้งหมดในอำเภอท่าตะโก

อำเภอท่าตะโก

วัดขอนดู่

เลขที่ ๑ บ้านขอนหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาขาด

เลขที่ ๑๖๓ บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดช่องแกระ

เลขที่ ๕๗ บ้านช่องแกระ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดท่าสุ่ม

เลขที่ ๔๖ บ้านท่าสุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมหากร จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเนินสำราญ

เลขที่ ๙/๑ บ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังมหาเถร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดปากง่าม

เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมหากร อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังมหากร

เลขที่ ๘๕ บ้านวังมหากร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังรอ

เลขที่ ๙๙ บ้านวังรอ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวพลวง

เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาโคกเผ่น

หมู่ที่ ๒ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดทำนบ

หมู่ที่ ๓ ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

เลขที่ ๙๙ บ้านโคกแผ่น หมู่ที่ ๒ ตําบลทำนบ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาค้างคาว

หมู่ที่ 5 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดไดตามุ่ย

หมู่ที่ 3 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองเนิน

หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสองห้อง

บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนกลาง

หมู่ที่ 6 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนใต้

หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหัวถนนเหนือ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ 1 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาดินศิริวัฒนา

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดราษฎร์บํารุงธรรม

บ้านลาด หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสะแก

หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองหลวง

เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาน้อย

หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดท่าตะโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๙ บ้านโคกมะรื่นใต้ ถนนโคกมะรื่นใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดสามัคยาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองขานาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหางน้ำ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนท่าตะโก-นครสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดดอนคา

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านดอนคา หมู่ที่ ๑ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดตุ๊กแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตุ๊กแกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดบ้านวังแรง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ บ้านวังแรง หมู่ที่ ๕ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังปลาสร้อย

บ้านวังปลาสร้อย หมู่ที่ ๘ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดสระโบสถ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดคร่อเรียงราย

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดคลองบอน

ตั้งอยู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ ๗ ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมเศษใต้

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมเศษเหนือ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดโคกกระถิน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดดงจันทํา

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านดงจันทํา หมู่ที่ 6 ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดตะเฆ่ค่าย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ ๔ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดทุ่งสว่าง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองละมาน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดพนมรอก

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองสระ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดวังใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองคร่อ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองเบน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตําบลสายลําโพง อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองไผ่

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองหลวง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดหนองน้ำใส

ตั้งอยู่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองน้ำใส ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอท่าตะโก

วัดเขาล้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านเขาล้อ หมู่ที่ ๒ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์