วัดทัพชุมพล

ประวัติ วัดทัพชุมพล

วัดทัพชุมพล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่วัดนี้มีโรงรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ด้วยสำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๕ รูป

เจ้าอาวาส วัดทัพชุมพล

พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์)

วัตถุมงคล วัดทัพชุมพล

พระประธานในอุโบสถ อุโบสถ กุฎิสงฆ์

ที่อยู่ วัดทัพชุมพล

A: วัดทัพชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านทัพชุมพล หมู่ที่๑ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
T: