วัดพนมเศษเหนือ

ประวัติ วัดพนมเศษเหนือ

วัดพนมเศษเหนือ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 60 ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๓ เมตร   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๘ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนรับรอง ๒ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

วัตถุมงคล วัดพนมเศษเหนือ

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว พระประธาน ประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดพนมเศษเหนือ

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลพนมเศษ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: