วัดบ้านใหม่ศรีนคร

ประวัติ วัดบ้านใหม่ศรีนคร

 วัดบ้านใหม่ศรีนคร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยนายมูล พรมพิทักษ์ถวายที่ดินให้วัดจำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา และมีพระอาจารย์บุญยัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดโดยมีพระทั้งหมด ๗ รูป และมีคณะชาวบ้านร่วมกันถวายไม้เพื่อทำการสร้างเสนาสนะต่างๆ เพื่อจัดสร้างให้เป็นวัด 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา ที่ดิน สปก. เลขที่ ๔๑๐๑ แปลงที่ ๙    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา ที่ดิน สปก. เลขที่ ๔๑๐๑   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนายพูล พรมพิทักษ์
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายชัยชนะ เทียนสิน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายมูล พรมพิทักษ์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดบ้านใหม่ศรีนคร

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๕ นิ้ว สูง ๑๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ 

ที่อยู่ วัดบ้านใหม่ศรีนคร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านใหม่ศรีนคร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๔ ๙๐๓๑, ๐๘ ๙๕๖๕ ๐๔๗๓