วัดกกกว้าว

ประวัติ วัดกกกว้าว

วัดกกกว้าว ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ ประชาชนเรียกว่าวัดกกกว้าว เพราะในหมู่บ้านมีต้นไม้ยืนต้นชื่อว่าต้นกว้าว มีลำต้นใหญ่โตมากซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "กก” สภาพที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีประชาชนบ้านกกกว้าวตั้งบ้านเรือนอยู่รอบวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๔๗๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ และเป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยหอมเขต ๒

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่งาน ๓ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๐๐ ทิศตะวันตก      จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓. ๓๐ เมตรยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๒๘. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟสายเหนือ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดกกกว้าว

พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์

วัตถุมงคล วัดกกกว้าว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดกกกว้าว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านกกกว้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๓ ๒๓๐