วัดถ้ำผาสุกใจ

ประวัติ วัดถ้ำผาสุกใจ

 วัดถ้ำผาสุกใจ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ วัดถ้ำผาสุกใจ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ สภาพพื้นที่ในการตั้งวัดเป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาลอยเสือ และมีทางเข้าสู่วัดด้วยกัน ๒ ทางคือ ๑. ถนนพหลโยธิน ๒. ซอยทวีชัย ๕ วัดถ้ำผาสุกใจ เดิมมีสภาพเป็นภูเขาและถ้ำ ชื่อว่าเขาลอยเสือ ซึ่งมีพระอธิการวิจิตรเตชวโร ได้เดินธุดงค์มาอาศัยอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ และเห็นว่าเป็นที่สมควรแก่การปฏิบัติธรรม จึงได้ชักชวนชาวบ้านเขาลอยเสือก่อสร้างเสนาสนะขึ้นพอเป็นที่อยู่อาศัย จึงขอจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น และต่อมาได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ และพระอธิการวิจิตรเตชวโรได้เห็นว่าเป็นที่สมควรแก่การขอจัดตั้งเป็นวัด จึงได้มอบหมายให้นายเล้งมานะจีนกสิกรรมเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัดตั้งวัด จนได้รับประกาศตั้งวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาสุขใจ ๑. พระอธิการวิจิตร เตชวโร ตำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑ ๒. พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท (สม ธมฺมิโก) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๔๐ เมตรการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท(สม ธมฺมิโก)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๘๙ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดเขาลอยเสือ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดถ้ำผาสุกใจ

พระครูนิทัศน์ธรรมโกวิท(สม ธมฺมิโก)

วัตถุมงคล วัดถ้ำผาสุกใจ

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้วสูง ๑๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๕๒ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดถ้ำผาสุกใจ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ บ้านเขาลอยเสือถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
T: