วัดหนองกระทุ่ม

ประวัติ วัดหนองกระทุ่ม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๔๐ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๗ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๙๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง   วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงสายลาดยาว-เขาชนกัน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดหนองกระทุ่ม

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๕๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดหนองกระทุ่ม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๖๘๗ ๔๘๗๔