วัดคลองไทร

ประวัติ วัดคลองไทร

วัดคลองไทร ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๔ โดยนายทวี ชื่นศิริ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า วัดคลองไทร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน สปก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดสถานีอนามัยบ้านคลองไทร
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

ที่อยู่ วัดคลองไทร

A: ตั้งอยู่บ้านคลองไทร หมู่ ๑๑ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๖๔ ๓๙๖๕