วัดหัวเขาตาคลี

ประวัติ วัดหัวเขาตาคลี

 วัดหัวเขาตาคลี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นวัดเก่ามีนามตามภูมิประเทศที่ตั้งวัดซึ่งวัดตั้งอยู่ยอดเขาน้อยอยู่ติดกับเขาตาคลี เรียกว่าเขาหัวโล้น และที่ดินของราชการกองทัพอากาศ พื้นที่ของวัดเป็นเนินภูเขาน้อยลาดไปจดถนนพหลโยธิน โดยชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันถางป่าถวายเป็นที่สร้างวัดและมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาตลอดมา ที่ธรณีสงฆ์มี ๒ แปลงแปลงที่ ๑ อยู่ติดเชิงเขาตา (เขาเรดาร์) ได้จัดสรรให้ประชาชนเช่าอาศัยแปลงที่ ๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตาคลีได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นสวนป่าของวัด ในสมัยพระครูนิพัทธศีลคุณ (ทอง วิสาโล) เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการพัฒนาถาวรวัตถุและเสนาสนะ มีการสร้างศาลาการเปรียญด้วยไม้หลังใหญ่ ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่คัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำทุกปี วัดหัวเขาตาคลี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคมพ. ศ. ๒๔๗๖ และได้จัดงานผูกพัทธสีมาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายนพ. ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่และได้มีการผูกพัทธสีมาอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๔ ลำดับเจ้าอาวาสที่ปกครองวัด ๑. พระโพ ๒. พระสมบุญ ๓. พระฟ้อย ๔. พระหลิมศรีสิงห์ ๕. พระครูนิพัทธศีลคุณ (ทอง วิสาโล) พ. ศ. ๒๔๗๙ ถึง ๒๕๑๙ ๖. พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว อนุภทฺโท) พ. ศ. ๒๕๑๙ ถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคมพ. ศ. ๒๔๗๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว) เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตาคลีเขต ๑

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๐๓ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๑๖ เนื้อที่ ๙๐ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวาเลขที่ ๑๒๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ  กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๒. ๓๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓๐ หลังเป็นอาคารไม้ ๒๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลังศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๑๙. ๐๗ เมตรยาว ๒๑. ๖๗ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนพหลโยธิน
  • ทิศใต้: จดซอยสารภี ๑
  • ทิศตะวันออก: จดซอยสารภี ๒
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขาและที่ดินของทหารอากาศ

เจ้าอาวาส วัดหัวเขาตาคลี

พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว)

วัตถุมงคล วัดหัวเขาตาคลี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้วสูง ๑๒๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕.๐๕ นิ้วสูง ๖๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ฃ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระพุทธรูปหลวงพ่อขวัญ ประดิษฐานบนเขาน้อยของวัด ปางมารวิชัยเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓. ๑๐ เมตร ๒. รูปหล่อพระศรีอารย์ ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์ หล่อด้วยโลหะทองผสม ปรากฏหลักฐานว่าได้มาเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ ๓. รอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานบนเขาน้อย สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๘

ที่อยู่ วัดหัวเขาตาคลี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: