อำเภอตาคลี

วัดทั้งหมดในอำเภอตาคลี

อำเภอตาคลี

วัดกกกว้าว

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านกกกว้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดคีรีโชติการาม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกสลุด

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดช่องแค

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดประชาสรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองหญ้ารังกา

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหลังเขา

ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาเจดีย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๑ บ้านเขาเจดีย์ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาถ้ำบุญนาค

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ บ้านเขาถ้ำบุญนาค หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาถ้ำประทุน

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ / ๑ บ้านเขาถ้ำประทุน ถนนทวีชัย ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาใบไม้

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๒ บ้านเขาใบไม้ ถนนเจ้าเงาะหมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกคูณ

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านดงป่าคลัก หมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดชอนเจริญธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงพลับ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ บ้านดงพลับถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดตาคลี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาคลี ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดถ้ำผาสุกใจ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ บ้านเขาลอยเสือถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๓ บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเทพมงคลปานสาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๒๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโบสถ์เทพนิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๓ บ้านโคกกระดี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพุทธนิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ถนนทวีชัยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโพนทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ / ๑ ถนนเทพารักษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดศรีวังคาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดศรีสำราญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ บ้านดงป่าคลักหมู่ที่ ๙ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสระแก้ว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสว่างวงษ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดสันธยาศรัทธาธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองขาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองจิกรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสีนวล

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหลาสะแก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหัวเขาตาคลี

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาดุม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเขาดุมหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกเจริญ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพุช้างล้วง

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดลาดตะกุด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองกระสังข์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองกระสังข์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองบัว

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองบัวทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดห้วยหอม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาตอง

บ้านเขาตองหมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาภูคา

หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)

บ้านซับน้อยหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองกรวด

เลขที่ ๑๐๓ บ้านหนองกรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาพัน

เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองยอ

หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองลาดสามัคคี

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหัวหวาย

เลขที่ ๖๘๖ บ้านหัวหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาทอง

เลขที่ ๓๓ / ๒ บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาฝา

เลขที่ ๑๓๑ บ้านเขาฝาหมู่ที่ ๔ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาวงษ์

เลขที่ ๓๕ บ้านเขาวงษ์หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเขาสูง

บ้านเขาสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกสว่าง

เลขที่ ๖๑ บ้านโคกสว่างหมู่ที่ ๖ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงน้อย

เลขที่ ๑๙ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดเทพมรกต

เลขที่ ๑๓๐ บ้านหัวเขาฝา หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดบ่อนิมิต

เลขที่ ๑ บ้านหนองไม้เสียบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองดุก

เลขที่ ๑๗๗ ถนนช่องแค-ห้วยหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอัมพวันคีรี

เลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดคีรีรัตนาราม

เลขที่ ๑๑๐ บ้านหนองโพ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงขวาง

เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดรัตตวัน

เลขที่ ๑๒๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดวาปีรัตนาราม

เลขที่ ๑๔๑ บ้านปลักคูลัด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรร

อำเภอตาคลี

วัดสอนจันทร์

เลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาราม

เลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองเต็งรัง

เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองโพ

เลขที่ ๒๐๖ ถนน ๓๒๑๒ หางน้ำ-หนองโพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดห้วยดุก

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอรัญญิการาม

เลขที่ ๑๐๐ บ้านหนองปืนแตก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกกระเทิน

หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดป่าตาล

เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดพรหมประชาราม

เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดลาดทิพยรส

เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองคูน้อย

เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดใหม่ราษฎร์บำรุง

เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดโคกกร่าง

เลขที่ ๒๐๒ บ้านโคกกร่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดชัยมงคล

เลขที่ ๑๖ ๑ / ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดทุ่งทะเลทราย

เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสร้อยทอง

หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดจันเสน

เลขที่ ๒๓๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดดงมัน

เลขที่ ๑๖๕ บ้านดงมันหมู่ที่ ๓ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตะโก

เลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองตาปี

เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองถ้ำวัว

เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดอินทรเมรี

เลขที่ ๑ ถนนห้วยหอม-ตาคลี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองสีซอ

บ้านหนองสีซอ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองหม้อ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองแอก

เลขที่ ๗๕ บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดหนองแขม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

วัดกกกว้าว

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านกกกว้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์