วัดเขาวงษ์

ประวัติ วัดเขาวงษ์

วัดเขาวงษ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีหลวงพ่อช่วย เป็นผู้นำในการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว _๘๐เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        ปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตศิริ)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒๒ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๘๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓๓ ๔ / ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๑๗๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลังศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาวงษ์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดเขาวงษ์
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาวงษ์

พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตศิริ)

วัตถุมงคล วัดเขาวงษ์

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย 

ที่อยู่ วัดเขาวงษ์

A: เลขที่ ๓๕ บ้านเขาวงษ์หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: