วัดคลองสองหน่อ

ประวัติ วัดคลองสองหน่อ

วัดคลองสองหน่อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมี นายอินทร์ ทรัพย์บำรุง และนายใหญ่                 ป้อมสา ร่วมกับชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๘๑๖ น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔๘ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลัง วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสองหน่อ

วัตถุมงคล วัดคลองสองหน่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปนามว่า “หลวงพ่อโต” ประดิษฐานในวิหารขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดคลองสองหน่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ บ้านคลองสองหน่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: