วัดเขาเรือ

ประวัติ วัดเขาเรือ

  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตรยาว ๖ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

วัตถุมงคล วัดเขาเรือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางห้ามญาติ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๖  วัดเขาเรือตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดเขาเรือ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านเขาเรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: