วัดพุช้างล้วง

ประวัติ วัดพุช้างล้วง

วัดพุช้างล้วง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิกรโสตถิวัฒน์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดพุช้างล้วง

พระครูนิกรโสตถิวัฒน์

วัตถุมงคล วัดพุช้างล้วง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓

ที่อยู่ วัดพุช้างล้วง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๙๗๙ ๒๑๙๐