วัดธรรมโสภณ

ประวัติ วัดธรรมโสภณ

วัดธรรมโสภณ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนพ. ศ. ๒๕๑๕ เดิมชาวบ้านเรียก “ วัดทรัพย์ม่วง ” ต่อมาเรียก “ วัดทรัพย์สำราญ” ตามทะเบียนวัดที่ถูกต้องมีนามว่า “ วัดธรรมโสภณ ” โดยมีนายสนอง ทรัพย์ทองและนายช่วย เรือนเพชร เป็นผู้นำดำเนินการก่อสร้างวัด ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๑๘ และได้ให้การอนุเคราะห์โรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการด้วยดีตลอดมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ที่ดินนิคมสร้างตนเอง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดธรรมโสภณ

พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ

วัตถุมงคล วัดธรรมโสภณ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดธรรมโสภณ

A: บ้านทรัพย์สำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๔ ๑๗๑๗