วัดภัทรสิทธาราม

ประวัติ วัดภัทรสิทธาราม

วัดภัทรสิทธาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๒๘ คุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ได้บริจาคที่ดินเป็นที่สร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ในปัจจุบันถวายเพื่อใช้ในกิจการพุทธศาสนา และสร้างพระปฏิมากรหลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้วประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณนงลักษณ์ภัทรประสิทธิ์ได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ได้บริจาคที่ดินถวาย จำนวน ๓๐๐ ไร่เพื่อใช้ ในกิจการพระพุทธศาสนา และได้มอบที่ดินในวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมีพระวิสุทธาธิบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พีรพล ไตรทศวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากเหตุผลดังกล่าว พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการก่อสร้าง “พุทธอุทยานนครสวรรค์” ขึ้นเพื่อใช้ที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประชาชนทั่วไป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๕๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเทพปริยัติเมธี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๓๙๓, ๑๐๓๓๙๔, ๑๐๓๓๙๕  อุโบสถ กว้าง ๙.๒ เมตร ยาว ๑๔.๒๕ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๓๒ เมตร กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จุดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

เจ้าอาวาส วัดภัทรสิทธาราม

พระเทพปริยัติเมธี

วัตถุมงคล วัดภัทรสิทธาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้วสูง ๒๙๕ นิ้ว สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๙ นิ้วสูง ๒๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๕๒ ระ ประธานประจำวิหาร ปางสมาธิ กว้าง ๕ เมตร ๕๙ เซนติเมตรสูง ๕ เมตร ๙ เซนติเมตร

ที่อยู่ วัดภัทรสิทธาราม

A: ตั้งอยู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: