วัดดงพลับ

ประวัติ วัดดงพลับ

วัดดงพลับ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เดิมบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นมะพลับขึ้นอยู่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่าวัดดงพลับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๖ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูศรีธีรานันท์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน 5 ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๑๑๗๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗. ๒๕ เมตรยาว ๒๐. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๒๒. ๕๐ ยาว ๒๗. ๕๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังวิหารกว้าง ๕ เมตรยาว ๕ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดดงพลับ

พระครูศรีธีรานันท์

วัตถุมงคล วัดดงพลับ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๔๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระพุทธรูปทำจากหินทรายปางมารวิชัย -พระพุทธบาทจำลอง

ที่อยู่ วัดดงพลับ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ บ้านดงพลับถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๘๐๕๗