วัดอัมพวันคีรี

ประวัติ วัดอัมพวันคีรี

วัดอัมพวันคีรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๑๗ วัดอัมพวันคีรี ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยนายประเสริฐ นางถนอม กิ่งเกตุ เป็นผู้ถวายที่ดินจำนวน ๑๙ ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๖๐ เมตรการศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก    ธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาจรัญ พุทฺธสิริ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๘๒๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๘ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดอัมพวันคีรี

พระมหาจรัญ พุทฺธสิริ

วัตถุมงคล วัดอัมพวันคีรี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๑๖๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดอัมพวันคีรี

A: เลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: