วัดศรีมงคล

ประวัติ วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคลตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๐๒ โดยมีนายเทียนเหมือนศรี เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ทางวัดจึงได้นำคำสุดท้ายของนามสกุลเป็นคำนำหน้า ตามด้วยคำว่ามงคลซึ่ง มีความหมายในทางที่ดีการริเริ่มสร้างวัดได้มีมา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๗ ชาวบ้านเรียกนามวัดนี้ว่า วัดปากดงตามชื่อบ้านทางวัดได้เปิดสอน พระปริยัติธรรม ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๒ และมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ ซึ่งทางวัดได้ให้ความอนุเคราะห์ตลอดมา สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๐ รูป ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๕๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเรวัติ ปริสุทฺโธ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๓ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๘๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๓, ๕๔๗๔๖ ๕๔๙๘๐, ๕๔๘๙๕, ๕๔๙๕๒, ๕๔๙๕๔ อุโบสถ  กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๔ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านปากดง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีมงคล

พระอธิการเรวัติ ปริสุทฺโธ

วัตถุมงคล วัดศรีมงคล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ -หลวงพ่อใหญ่ ๑ องค์เนื้อปู นสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๒

ที่อยู่ วัดศรีมงคล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๘ บ้านปากดง หมู่ที่ ๙ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๙๓๐ ๘๗๐๙