วัดสิมมาวนาราม

ประวัติ วัดสิมมาวนาราม

วัดสิมมาวนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ คุณแม่สิมมา เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างที่พักสงฆ์เป็นจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา และได้ตั้งชื่อว่าที่พักสงฆ์ท่ามะกรูด ตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีพระจำพรรษาอยู่ที่พักสงฆ์เป็นประจำ ดังนั้นชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้นในปี พ. ศ. ๒๕๒๙ และเมื่อปี พ. ศ. ๒๕๔๖ ได้มีพระภิกษุมาจำพรรษา ชื่อพระชาติชาย วุฑฺฒิธมฺโม และในปี พ. ศ. ๒๕๔๗ ได้ขออนุญาตสร้างวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม   พ. ศ. ๒๕๔๘ ใช้ชื่อวัดว่า “ วัดสิมมาวนาราม ” การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชาติชาย วุฑฺฒิธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๑ ก. ๓๗ / ๒๕๔๗-๑๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสิมมาวนาราม

พระอธิการชาติชาย วุฑฺฒิธมฺโม

วัตถุมงคล วัดสิมมาวนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙

ที่อยู่ วัดสิมมาวนาราม

A: วัดสิมมาวนาราม ตั้งอยู่บ้านท่ามะกรูด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
T: