วัดวังใหญ่

ประวัติ วัดวังใหญ่

 วัดวังใหญ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุตวุฒิกร (ประเสริฐ) 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๘๖๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยยกพื้น   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์ 
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณประโยชน์ 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายพนมรอก - ทับกฤช 
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณประโยชน์ 

เจ้าอาวาส วัดวังใหญ่

พระครูนิรุตวุฒิกร (ประเสริฐ)

วัตถุมงคล วัดวังใหญ่

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ที่อยู่ วัดวังใหญ่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตําบลพนมรอก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: