วัดคลองปลากดใน

ประวัติ วัดคลองปลากดใน

วัดคลองปลากด ในตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๓ เดิมชื่อว่า“ วัดบ้านหนอง” การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙    นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา    การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการธานี ปญฺญาทีโป

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๓๕๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำคลองปลากด
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟ
  • ทิศตะวันตก: จดลำคลองปลากด

เจ้าอาวาส วัดคลองปลากดใน

พระอธิการธานี ปญฺญาทีโป

วัตถุมงคล วัดคลองปลากดใน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญปาง มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒ เมตรยาว ๓๔ เมตร ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อแพร

ที่อยู่ วัดคลองปลากดใน

A: เลขที่ ๑๒๕ บ้านคลองปลากด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๑๗๗ ๔๔๕๕