วัดอ่างทอง

ประวัติ วัดอ่างทอง

 วัดอ่างทอง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ วัดอ่างทองมีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนางปิก เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ. ศ. ๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๘ เมตรยาว ๒๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๖๑

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๖๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๐ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตรยาว ๖ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดอ่างทอง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดอ่างทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: