วัดห้วยลำไย

ประวัติ วัดห้วยลำไย

วัดห้วยลำไย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ. ศ. ๒๕๑๗ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ และได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่เมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๔ ตั้งชื่อวัดตามชื่อต้นไม้สมัยก่อนมีต้นลำใยขึ้นอยู่ที่ลำห้วยจึงตั้งชื่อวัดว่า “ วัดห้วยลำใย” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๘ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด               เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระอธิการปรีชา ธมฺมโชโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 5 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ และ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดห้วยลำไย

พระอธิการปรีชา ธมฺมโชโต

วัตถุมงคล วัดห้วยลำไย

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ 

ที่อยู่ วัดห้วยลำไย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: