วัดโคกกร่าง

ประวัติ วัดโคกกร่าง

โดยมีพระครูนิภาวรญาณ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคมพ. ศ. ๒๕๒๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตรยาว ๒๐. ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาวรญาณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๒๘๗ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๖๒๓, ๒๖๕๒๙                    อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์ และคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโคกกร่าง

พระครูนิภาวรญาณ

วัตถุมงคล วัดโคกกร่าง

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๑๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ, พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๑๗๑ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒

ที่อยู่ วัดโคกกร่าง

A: เลขที่ ๒๐๒ บ้านโคกกร่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๗๔๒ ๘๐ ๒๒