วัดโคกกว้าง

ประวัติ วัดโคกกว้าง

วัดโคกกว้าง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา                    เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสปุญญากร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓๗ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๒๕๒๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง    นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดโคกกว้าง

พระครูนิวาสปุญญากร

วัตถุมงคล วัดโคกกว้าง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ                      พ.ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ที่อยู่ วัดโคกกว้าง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๙ / ๕ บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๓ ๗๐๕๓