วัดเขามโน

ประวัติ วัดเขามโน

วัดเขามโน ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมี นายเล็ก นายพล และนายพัน เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอน เมื่อพ.ศ.๒๔๘๕ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการภุชงค์ สทฺธาทิโภ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓ งาน อุโบสถ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๒๔ เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ภูเขา

เจ้าอาวาส วัดเขามโน

พระอธิการภุชงค์ สทฺธาทิโภ

ที่อยู่ วัดเขามโน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ บ้านเขามะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: