วัดฝาถังเจริญธรรม

ประวัติ วัดฝาถังเจริญธรรม

  วัดฝาถังเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ. ศ. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอุดม อุตตมปญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ที่ดิน สปก. ๔-๐๑   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ที่ดินเลขที่ ๔-๐๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๙ กว้าง ๑ เมตร ยาว 5 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดฝาถังเจริญธรรม

พระอุดม อุตตมปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดฝาถังเจริญธรรม

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ 

ที่อยู่ วัดฝาถังเจริญธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ บ้านฝาถัง หมู่ที่ ๒๓ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: