วัดหนองยอ

ประวัติ วัดหนองยอ

วัดหนองยอ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๑๘ ผู้ริเริ่มสร้างวัดฝ่ายสงฆ์ คือหลวงพ่อสด พระครูวิจิตชัยการ อดีตเจ้าอาวาสวัดหางน้ำสาคร ฝ่ายฆราวาสผู้ริเริ่มสร้างวัด คือ นายดิบ กันทอง, นายสาคร โพธิ์ใจ, นายขาล, นายอั้น, นายแช่ม ทองชื่น, นายทรัพย์ นาคเมือง, นายพึ่งรินทร์ พึ่งจันทร์, นายคุณพึ่งจันทร์, นายทองดี แย้มกลิ่น, นายวาส โพธิ์นิล, นางอุบ-นางเทียน นางทอง ทางบุญ, นางสนุ่น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระบรรจบ ชินฺนมาโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๒๒ มีที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๙๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๙๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัวหลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองยอ

พระบรรจบ ชินฺนมาโร

วัตถุมงคล วัดหนองยอ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. พระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ๖ องค์ ประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๕ นิ้ว, ๒. พระพุทธรูป ๒๙ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว, ๓. พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๔๑ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว, ๔. พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว, ๕. พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว, ๖. รูปหล่อพระครูวิจิตชัยการขนาดหน้าตักกว้าง ๒๘ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔, ๒. พระพุทธรูปปูนปั้นจากสำนักสงฆ์วัดหางน้ำสาคร, ๘. พระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒ นิ้ว ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหนองยอ

A: หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: