วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

ประวัติ วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๘ เดิมชื่อวัดแดนสวรรค์ นายบางสกุลณี อุทิศที่ดิน จำนวน ๗ ไร่ ๘๖ ตารางวาสค. ๑ เลขที่ ๓๗ และเลขที่ ๕๔ ถวายเพื่อสร้างวัดตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๑๓ ปีพ.ศ.๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคมพ. ศ. ๒๕๓๘ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระอธิการชนะฐิติสมฺปนฺใน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน สค. ๑ เลขที่ ๓๗ และ ๕๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ กว้าง ๓ เมตรยาว ๙ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง ศาลาธรรมสังเวช กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๒๕ เมตร ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนทิศ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

พระอธิการชนะฐิติสมฺปนฺใน

วัตถุมงคล วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

ที่อยู่ วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

A: ตั้งอยู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๗ ๕๑๖๙