วัดพระบางมงคล

ประวัติ วัดพระบางมงคล

วัดพระบางมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๑๓ วัดพระบางมงคล ตั้งอยู่ที่บ้าน พระบางมงคล ได้ดำเนินการสร้างวัดพ.ศ. ๒๕๑๒ โดยมีพระครูวินัยธรสนองปริสุทฺโธเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระบางมงคล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการไพบูลย์ จิรวํโส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๔๔ อุโบสถ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายทวีและทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดภูเขา
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของเอกชน

เจ้าอาวาส วัดพระบางมงคล

พระอธิการไพบูลย์ จิรวํโส

วัตถุมงคล วัดพระบางมงคล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๑๙๔ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง 55 นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อพระบาง หลวงพ่อสุพรรณรังสี

ที่อยู่ วัดพระบางมงคล

A: ตั้งอยู่บ้านพระบางมงคล ถนนจักวาลหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: