อำเภอโกรกพระ

วัดทั้งหมดในอำเภอโกรกพระ

อำเภอโกรกพระ

วัดกระจังงาม

เลขที่ ๙/๕ บ้านกระจังงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดศาลาแดง

เลขที่ ๑๐๑ บ้านศาลาแดง หมู่ที่๒ ตำบลศาลแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเกษมศานติ์

เลขที่ ๓๙ / ๕ บ้านช่องกว้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดช่องรวก

บ้านช่องรวก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดท่าซุด

เลขที่ ๙๐ บ้านท่าซุด หมู่ที่ ๑ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบางประมุง

เลขที่ ๑ บ้านบางประมุงหมู่ที่ ๕ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดมโนราษฎร์

เลขที่ ๑ บ้านหนองตายายหมู่ที่ ๘ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดโกรกพระใต้

เลขที่ ๑๐ บ้านโกรกพระหมู่ที่ ๔ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดโกรกพระเหนือ

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเขาถ้ำพระ

บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ที่๘ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดทองคำอิง

หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินกะพี้

เลขที่ ๔๒ บ้านเนินกะพี่หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดท่าทราย

เลขที่ ๒ ๔ / ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดนากลาง

เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดสามัคคีประดิษฐ์

เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินเวียง

เลขที่ ๑/๑ ถนนสายโกรกพระหมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบางมะฝ่อ

เลขที่ ๙๓ บ้านบางมะฝ่อหมู่ที่ ๒ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดประชาศึกษา

เลขที่ ๕ / ๖ บ้านเชิงเขาคีรี ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๗ ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดตากแดด

เลขที่ ๒๙ บ้านตากแดดหมู่ที่ ๕ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดเนินหญ้าคา

หมู่ที่ ๖ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดหาดสูง

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบ่อพลับ

เลขที่ ๑๐๐ บ้านบ่อพลับ ถนนสายโกรกพระ-ทัพทัน หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดหนองพรมหน่อ

เลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดบ้านหว้า

เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดยางตาล

เลขที่ ๖๕ ถนนเลียบวารี ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

วัดดงชะพลู

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านดงชะพลู หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์