วัดประชานิมิต

ประวัติ วัดประชานิมิต

วัดประชานิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ วัดประชานิมิตตั้งอยู่ที่บ้านหนองไทร ผู้บริจาคที่ดินตั้งวัด คือ นางบุญน้อย พินิจ บริจาคที่ดินจำนวน ๓ ไร่ หลังจากนั้นชาวบ้านร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัด มีรายนามพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คือ ๑. พระอาจารย์ใจ จนศรี สร้างกุฏิหลังแรกมุงด้วยแฝก ๒. พระอาจารย์ทองหล่อ เริ่มสร้างศาลาหลังแรกปี พ. ศ. ๒๕๐๑ ๓. พระอาจารย์เล็กสิริปุญโญ (รูปปัจจุบัน) สร้างกุฏิศาลาธรรมสังเวชสร้างเมรุ ฯลฯ   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิกรปุญญาภิวัฒน์ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๔๐-๒๕๖๗๙   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘. ๔๘ เมตร ยาว ๒๐.๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๔.๒๕ เมตร ยาว ๑๖.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดประชานิมิต

พระครูนิกรปุญญาภิวัฒน์

วัตถุมงคล วัดประชานิมิต

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ 

ที่อยู่ วัดประชานิมิต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๐๖ ๑๖๗๔