วัดเนินสำราญ

ประวัติ วัดเนินสำราญ

วัดเนินสำราญ ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยชาวบ้านร่วมกันซื้อที่ดินจาก นายช่วย กลิ่นสวัสดี และเริ่มทำการสร้างวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ในนามวัดเนินสำราญซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาสผาสุกิจ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ 6 งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๐๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๓ เมตรยาว ๓๓ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลังเป็นอาคารไม้ ๑๐ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินสำราญ

พระครูนิภาสผาสุกิจ

วัตถุมงคล วัดเนินสำราญ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดเนินสำราญ

A: เลขที่ ๙/๑ บ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังมหาเถร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๑๑๙ ๕๖๗๗