วัดอินทรเมรี

ประวัติ วัดอินทรเมรี

วัดอินทรเมรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดอินทรเมรี เดิมชื่อว่าวัดหนองกระทุ่ม เมื่อคุณแม่ทองม้วน อินทรเมรี ได้ถวายที่ดินให้วัด จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัด เป็นวัดอินทรเมรี โดยได้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระวิทยา ญาณสาโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๔๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕. เป็นอาคารไม้ ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดอินทรเมรี

พระวิทยา ญาณสาโร

วัตถุมงคล วัดอินทรเมรี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๔ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดอินทรเมรี

A: เลขที่ ๑ ถนนห้วยหอม-ตาคลี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๕๗๓ ๖๔๒๔