วัดหนองโก

ประวัติ วัดหนองโก

วัดหนองโก สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่บริเวณตั้งวัดมีหนองน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หนองโก” จึงได้เรียกนามวัดว่า “วัดหนองโก” โดยมี นายมี คำเคน, นายอ้น และนายจันทร์ บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๙๙ สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษามีปีละประมาณ ๗ รูป สามเณร ๑ รูป

เจ้าอาวาส วัดหนองโก

พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์

วัตถุมงคล วัดหนองโก

อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ วิหาร ศาลาบำเพ็ญกุศล พระพุทธรูป ปางสมาธิ พระแก้วมรกต พระประธานประจำอุโบสถ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

ที่อยู่ วัดหนองโก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๑๖๔ ๘๓๒๙