วัดท่านา

ประวัติ วัดท่านา

วัดท่านา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ วัดท่านาเดิม เรียกว่าวัดดักแกง โดยนายดำ และนายเมือง ยิ้มสาระเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจำรัส ปุญฺญโชโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา, โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๑๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศใต้: จดที่ดินส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงสายนครสวรรค์-ชุมแสง
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดท่านา

พระอธิการจำรัส ปุญฺญโชโต

วัตถุมงคล วัดท่านา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว  สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดท่านา

A: เลขที่ ๑๓ ๒ บ้านท่านาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: