วัดเนินกะพี้

ประวัติ วัดเนินกะพี้

วัดเนินกะพี้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๐ มีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้เดิมมีเนินใหญ่ และมีต้นกระพี้แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ชาวบ้านจึงถือเป็นนิมิตเรียกเป็นชื่อบ้าน และนามวัดสืบต่อมารายนามเจ้าอาวาสมี ๑. พระอธิการเขียวพ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๕๒ ๒. พระอธิการหยวก.ศ. ๒ ๓ ๕๓-๒ ๓ ๔ ๕ ๓. พระอธิการสว่าง พ.ศ. ๒ ๔ ๘ ๗-๓ ๔ ๕๙ ๓ ๔. พระอธิการบรังพ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๘ ๕. พระอธิการปุ๋ยพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๐๑ ๖. พระครูโชติ จิตฺตทนฺโตพ. ศ. ๒๕๐๖ ๗. พระครูนิทานธรรมานุโยคองค์ปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทานธรรมานุโยค

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๔๙ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ ๒๔๒ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่นาเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเนินกะพี้

พระครูนิทานธรรมานุโยค

วัตถุมงคล วัดเนินกะพี้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๔๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเนินกะพี้

A: เลขที่ ๔๒ บ้านเนินกะพี่หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: