วัดทับกฤชใต้

ประวัติ วัดทับกฤชใต้

วัดทับกฤชใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๘ เดิมเรียกว่า“ วัดทัพติด” ต่อมาได้กลายมาเป็นวัดทับกฤช ตามชื่อตำบล และได้มีวัดทับกฤชกลาง และวัดทับกฤชเหนือ จึงได้มีนามว่าวัดทับกฤชใต้ เจ้าอาวาสที่ทราบนามมีดังนี้ รูปที่  ๑. หลวงพ่อรอดรูปที่ รูปที่  ๒. หลวงพ่อคุ้ม รูปที่  ๓. หลวงพ่อกัน รูปที่ ๔. หลวงพ่อวัติ รูปที่  ๕. หลวงพ่อ รูปที่ ๖. หลวงพ่อสังวาลย์ พ. ศ. ๒๔๕๐ ถึง ๒๔๖๓  รูปที่ ๗. พระปลัดวาส พ.ศ. ๒๔๖๓ ถึง ๒๕๐๓ รูปที่ ๘. พระครูเสนาะ อินฺทสโร หรือ พระครูนิพันธ์ธรรมคุณพ. ศ. ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๔๓ รูปที่ ๙. พระอธิการนิกูล อติชาโต หรือพระครูนิสิตคุณสารพ. ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘. ๕๐ เมตรยาว ๒๘. ๓๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสิตคุณสาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๖๙

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดทับกฤชใต้

พระครูนิสิตคุณสาร

วัตถุมงคล วัดทับกฤชใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้วพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖

ที่อยู่ วัดทับกฤชใต้

A: เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: โทรศัพท์ ๐ ๕๖ ๒๔๔ ๙๓๕๐ โทรสาร ๐ ๕๖๒ ๔ ๓๓๕๐