วัดหนองกุ่ม

ประวัติ วัดหนองกุ่ม

วัดหนองทุ่ม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่นาและหมู่บ้านตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากมีหนองน้ำและต้นทุ่มขึ้นอยู่จำนวนมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม           เปิดสอนเมื่อพ.ศ.๒๔๘๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบัญญัติ อภิปุญฺโญ

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๖๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองกุ่ม

พระอธิการบัญญัติ อภิปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดหนองกุ่ม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้วสูง ๙๑ นิ้วพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหนองกุ่ม

A: เลขที่ ๒๖๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: